Giả lập PS1

Trình giả lập này cho phép chạy các trò chơi giả lập PS1 (PS1 ROMS).