Giả lập PSP

Trình giả lập này cho phép chạy các trò chơi giả lập PSP (PSP ROMS).